جک بازویی راجر (Roger)

جک بازویی راجر (Roger)
تماس بگیرد
  • جک بازویی راجر قادر است درب هایی به وزن حداکثر هرلنگه 250 کیلوگرم را جابجا کند
تماس بگیرد