سیمکارتی دو آنیک دزدگیرA770

anik-A770

 • تلفن کننده سیم کارتی و خط ثابت
 • پنج زون با سیم و یک زون بی سیم
 • تنظیم مدت زمان آژیر (10 الی 400 ثانیه)

ارسال فوری

تعداد:
15 % تخفیف
7٬350٬000 تومان
6٬247٬500
تومان

تحویل سریع

تحویل سریع کالا برای کلیه سفارشات بیش

۷ روز ضمانت بازگشت

در صورت نارضایتی به هر دلیلی می توانید محصول را بازگردانید

پشتیبانی ۲۴ ساعته

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهامی، با ما در تماس باشید

پرداخت آنلاین ایمن

محصولات مدنظر خود را با خیال آسوده به صورت آنلاین خریداری کنید

دزدگیر انیک مدل A770 با قابلیت اتصال دوسیمکارت و تلفن ثابت

 

اگر بخواهیم یکی از پیشرفته ترین و کاملترین دزدگیر اماکن را به کاربران پیشنهاد بدهیم قطعا دزدگیر سیمکارتی آنیک ANIK A770 از قلم نخواهد افتاد. این محصول دارای مشخصات فنی شگفت انگیز می باشد که خریداران سخت پسند را به راحتی قانع می نماید. یکی از ویژگی های منحصر بفرد استفاده از دو سیمکارت و تلفن خط ثابت می باشد که نمونه آن تقریبا در هیچ برندی پیدا نمیشود. از این رو برای محیط هایی که ممکن است پرش آنتن و یا قطعی آنتن از سوی یک اپراتور را داشته باشد بسیار کاربردی است چرا که در صورت نداشتن آنت از سوی یکی از سیمکارت ها سریعا از سیمکارت جایگزین استفاده می شود. همچنین درصورتیکه هیچ کدام نتوانند با کاربر ارتباط برقرار نمایند از تلفن شهری برای ارسال پیام بهره می برد.از دیگر مشخصه های این دزدگیر منازل آنیک می توان به حذف ریموت از راه دور، زون پدال، گزارش وضعیت باتری و گزارش قطعی بلندگو اشاره نمود. دزدگیر منازل سیمکارتی ANIK مدل A770 را میشود از طریق ریموت،کیپد کنترل، تماس به سیم کارت و نرم افزار کنترل نمود تعداد زون های این دستگاه در مجموع 6 زون است که 5 زون آن باسیم و 1 زون آن بیسیم است که قابلیت اتصال تا 20 چشمی را داراست. نرم افزار کاربردی که این کارخانه برای این مدل طراحی نموده برای سیستم عامل های اندروید و IOS سازگار بوده و از طریق آن امکان تغییر زبان، نامگذاری زون ها، مدت آژیر، قطع بلندگو، حذف ریموت، فعال و غیر فعال نمودن دزدگیر دارد.

 

 

تفاوت پنل دزدگیر اماکن A670 و A770 انیک

تنهــا تفــاوت دو مــدل دزدگیر آنیک A670 و دزدگیر A770 در ایــن اســت کــه در مــدل بالاتر مقدمه سیســتم، امــکان پشــتیبانی از 2 ســیم کارت را بصــورت غیــر همزمــان دارد ولــی از نظـر برنامـه ریـزی و امکانـات ایـن دو مـدل دسـتگاه هیـچ تفاوتـی باهـم ندارنـد.

 

قابلیت ریموت اضطراری

ایــن ریمــوت مثــل یــک پــدال بــی ســیم عمــل مــی کنــد و در مواقــع اضطــراری در صــورت فشــردن هــر کــدام از دکمــه هــای ریمــوت، آژیــر بــه صــدا در آمــده و شــماره گیــری انجــام مــی شــود.

 

زون 24 ساعته

زون 24 ســاعته یکــی از زون هــای دســتگاه اســت کــه در صورتــی دزدگیــر غیرفعــال )غیرمســلح) باشــد ایــن زون همچنــان فعــال (مســلح) اســت معمــوال از ایــن زون بــرای دتکتورهــای دود و حــرارت و شــوک سنســور اســتفاده مــی شــود.

 

گزارش محرمانه

یکـی از مهمتریـن امکانـات دسـتگاه ایـن اسـت کـه اگـر فـردی دزدگیـر را ( از طریـق ریمــوت، کیپــد ، تمــاس و ...) فعــال (مســلح) یــا غیــر فعــال (غیــر مســلح ) نمایــد دســتگاه گــزارش کار انجــام شــده را بــه مدیــر ارســال مــی کنــد.

 

کنترل دستگاه و خروجی ها از طریق تماس

بعـد از تمـاس بـا دسـتگاه و شـنیدن صـدای ” لطفـا رمـز را وارد كنیـد“ رمـز 4 رقمـی را بـا فاصلـه از یكدیگـر وارد نماییـد. بـا زدن هرکـد، دسـتگاه بـا صـدای تـک بـوق دریافـت کـد را تاییـد میکنــد ) در صورتــی کــه بیــن کدهــا بیــش از 3 ثانیــه مکــث نماییــد دســتگاه جهــت امنیـت ارتبـاط را قطـع مـی نمایـد ( درصـورت ورود رمـز اشـتباه بلافاصلـه دسـتگاه ارتبــاط را قطــع می‌كنــد. در صورتــی كــه رمــز درســت باشــد بــا صــدای تــك بــوق ممتــد وارد منــوی كنتــرل دسـتگاه مـی شـوید كـه مـی توانیـد کنتـرل خروجـی هـا، فعالـی و غیرفعالـی دسـتگاه را بـه دسـت بگیریـد.

 

تغییر خودکار سیم کارت

بعــد از روشــن کــردن دســتگاه و متصــل نمــودن بــه بــرق، اولیــن دفعــه کــه دســتگاه راه انــدازی مــی شــود بــا ســیم کارت شــماره 1 (1 SIM )شــروع بــه کار مــی کنــد. تمامــی حــاالت و کنتــرل هــای دســتگاه فقــط توســط ســیم کارت اول امــکان پذیــر اســت. در صورتــی کــه بــه هــر دلیــل بــرای ســیم کارت مشــکلی بــه وجــود آیــد، دسـتگاه بـه طـور اتوماتیـک بـه سـیم کارت 2 جابـه جـا مـی شـود و بقیـه حاالت و کنتـرل هـا توسـط او قابـل کنتـرل اسـت.

 

قابلیت دینگ دانگ

در صورتـی کـه بخواهیـم در زمـان غیرفعـال بـودن دزدگیـر از ورود و خـروج افـراد مطلـع شـویم (از طریـق صـدای تـک بـوق پخـش شـده در دزدگیـر) مـی تـوان وضعیـت دینـگ دانـگ را فعـال نمـود.

 

 

قابلیت ها دزدگیر سیمکارتی آنیک A770

 •  قابلیـت برنامـه ریـزی و کنتـرل دسـتگاه از طریـق تماس صوتـی، SMS و نـرم افزارهای Android , iOS
 • کنترل دستگاه از طریق تماس با سیم کارت و خط تلفن ثابت و همچنین SMS و نرم افزار
 • 4 خروجی قابل کنترل برای وسایل برقی با SMS و تماس صوتی و نرم افزار
 • تنظیم مدت زمان آژیر (10 الی 400 ثانیه) از طریق کیپد و SMS و نرم افزار
 • گزارش گیری محرمانه (گزارش ورود و خروج از محیط به مدیر)
 • امکان تعیین نوع هر زون به صورت مجزا در کیپد(NC - NO)
 • امکان قطع بلندگوی بیرونی از طریق SMS و نرم افزار
 • امکان حذف هر ریموت به صورت مجزا از طریق SMS
 • نامگذاری هر زون به صورت مجزا (فارسی و انگلیسی)
 • ارسال نام زون و شماره چشم بی سیم در پیام آلارم
 • قابلیت تنظیم سطح امنیت دستگاه (SECURITY)
 • گزارش قطع و وصل برق شهر و خط تلفن ثابت
 • 30 حافظه شماره تلفن (LINE , GSM, SMS)
 • تماس از طریق سیم کارت و خط تلفن ثابت
 • پنج زون با سیم و یک زون بی سیم
 • تنظیم جامپر سنسورهای بی سیم
 • فرکانس دسـتگاه 315 مگاهرتز
 • قابلیت تغییر PULSE/TONE
 • قابلیت ارسال SMS فارسی
 • قابلیت اتصال به کیپد
 • گزارش دوره ای شارژ
 • حفاظت بلندگو
 • زون پدال